สมป.อำนาจเจริญ(สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ )โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
HOME

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

สรุปการทดสอบo-net ปี2557 ม.6 ของสพม.29 และในระดับประเทศ

image
จากผู้เข้าสอบโดยเฉลี่ย 11427คน ภาพรวม 8 สาระมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 0.40 คะแนนหรือคะแนนรวมสูงขึ้น 3.20คะแนน โดยสูงกว่าปีก่อน 5กลุ่มสาระ/ลดลง3กลุ่มสาระ และไม่มีกลุ่มสาระใดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าของร.ร.จะเห็นว่า

1.เบ็ญฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา สำหรับนารีนุกูล ,อำนาจเจริญ, มตก. สูงกว่า 6,4,3กลุ่มสาระตามลำดับ

2.ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยระดับเขต(49.23 )คะแนนสูงขึ้น2.05 แต่มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน 7รร.ได้แก่ เบ็ญ/นารี/อำนาจ/เดช/ศรีเมือง/ลือคำหาญ/มตก.

3.สังคม มีค่าเฉลี่ยระดับเขต(35.12 )ต่ำกว่าระดับประเทศ(46.79 ) คะแนนสูงขึ้น3.62 มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน 6รร.ได้แก่ เบ็ญ/นารี/อำนาจ/มตก./เดช/โพธิไทร/ศรีเมือง

4.คณิต มีค่าเฉลี่ยระดับเขต( 19.21)คะแนนเพิ่มขึ้น 1.32 มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนเบ็ญจะมะฯแห่งเดียว

5.วิทย์ มีค่าเฉลี่ยระดับเขต(31.23 )คะแนนเพิ่มขึ้น 1.91  มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน 4รร.ได้แก่เบ็ญ/นารี/เก่าขาม/จิกดู่

6.ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยระดับเขต( 21.04)คะแนนลดลง 0.67 มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนเบ็ญจะมะฯแห่งเดียว

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

จัดอันดับสอบโอเน็ตโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สพม.29 และจังหวัดอำนาจเจริญ

 
image
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์  ภาพรวมระดับ สพม.29)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ภาพรวมระดับ สพม.29)
ม.3 
ภาพรวม สพม.29
ม.6
ภาพรวม สพม.29
ม.3 
ภาพรวมจังหวัด
ม.6 
ภาพรวมจังหวัด
สรุปภาพรวมระดับเขตพื้นที่-ม3-57 สรุปภาพรวมระดับเขตพื้นที่-ม6-57 O-NET-57-ม.3-ภาพรวม อำนาจเจริญ สรุปภาพรวมระดับเขตพื้นที่-ม6-57(เรียงเฉพาะในอำนาจเจริญ)

 50 อันดับแรกโรงเรียนมัธยมศึกษาที่นักเรียนสอบโอเน็ตได้คะแนน สูงสุด..... 

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล IS1-IS3

image
ด้วยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับอักษรเจริญทัศน์ จัดโครงการอบรมแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล IS1-IS3 เพื่อให้ครูผุ้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ครูผุ้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
image


วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รายละเอียดโควต้า เสริมทักษะ ม.มหิดล 16-27 มีนาคม 2558

ด้วยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ จัดโครงการเสริม
ทักษะทางวิชาการกลุ่มจังหวัดอํานาจเจริญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖–๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒ค๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ จึงขอให้แต่ละโรงเรียนส่ง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะทางวิชาการกลุ่มจังหวัดอํานาจเจริญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ตามโควตาที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้ส่งรายชื่อนักเรียน ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และในกรณีที่โรงเรียนใดต้องการให้โครงการจัดที่พักขอให้แจ้งความประสงค์ด้วย
imageคลิกดาวโหลดหนังสือส่ง
รายละเอียดโควต้าเสริมทักษะ ม.มหิดล 16-27 มีนาคม 2558

download-button-gif-azul-reflexo[1]
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร