สมป.อำนาจเจริญ(สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ )โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
HOME

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET 5 สาระหลัก

         โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และร่วมกับสำนักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการติวเข้มยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ของตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนายิ่งขึ้น

imageimageimageimage

image

image

คลิกดูบรรยากาศ

 

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

สรุปโครงการเสริมทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่

image

สรุปโครงการเสริมทักษะทางวิชาการ
สำหรับนักเรียนกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5

31 มีนาคม 2557 – 11 เมษายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

             สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการนี้ขึ้น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 – 17
มีนาคม พ.ศ.2553 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5-19มีนาคม พ.ศ.2554 และรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 2-12 เมษายน พ.ศ.2555 รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 1-11 เมษายน พ.ศ.2556 และรุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 10 เมษายน พ.ศ.2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ เขตพื้นที่การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างตั้งใจ และต้องการให้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรจัดโครงการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 6 ในช่วงปิดภาคปลายของปีการศึกษา 2557

• จำนวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ รวม ๒๕0 คน
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๒๐ คน
    
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๑๕๓ คน

• จำนวนครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดอำนาจเจริญที่เข้าร่วมโครงการ
   รวม ๕๕ คน
•  ระยะเวลาดำเนินการ
    - ระหว่างเดือน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

image

จำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล Best Student Award (10 รางวัล)

รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
- นางสาวรัตนาภรณ์ โรจน์รุ่ง ม.4 โรงเรียนอำนาจเจริญ
- นางสาวอภิญญา ทองมาก ม.5 โรงเรียนพนาศึกษา
วิชาเคมี
- นางสาวแพรวพราว เชื้อธรรม ม.4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
- นางสาวโชติกาญจน์ จันทชาติ ม.5 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
วิชาชีววิทยา
- นางสาวรัตนาภรณ์ โรจน์รุ่ง ม.4 โรงเรียนอำนาจเจริญ
- นายนาวี ธรรมบุตร ม.5 โรงเรียนเสนางคนิคม
รายวิชาคณิตศาสตร์
- นางสาวรักติบูล สาขามุละ ม.4 โรงเรียนพนาศึกษา
- นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี ม.5 โรงเรียนอำนาจเจริญ
รายวิชาฟิสิกส์
- นางสาวรักติบูล สาขามุละ ม.4 โรงเรียนพนาศึกษา
- นางสาววิภารัตน์ วรชัย ม.5 โรงเรียนเสนางคนิคม

imageimage

imageimage

imageimage

คลิกดูเพิ่มเติม…..

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

วันครู 16 มกราคม 58 มัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ

image


    คณะกรรมการจัดงานวันครู  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้มีมติกำหนดให้
ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ประจำวันครู โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติ
ของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและ
สภาพชีวิตของครูดังคำกลอนของ ท่านหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  ที่ว่า

       "กล้วยไม้มีดอกช้า         ฉันใด
     การศึกษาเป็นไป         เช่นนั้น
     แต่ดอกออกคราวไร         งามเด่น
     การศึกษาปลูกปั้น         เสร็จแล้วแสนงาม"
          นอกจากนี้กล้วยไม้เป็นพืชที่อยู่ในที่สูง  ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
ไม่ร่วงโรยง่าย เปรียบเหมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทย ที่ต้องอดทนต่อสู้
เพื่ออุดมการณ์และอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ

image

image

 

คลิกดูบรรยากาศ

 

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แจ้งการตรวจสอบรายชื่อตัวแทนนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64

ด้วยในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริหารกลุ่ม สมป.อำนาจเจริญ (สหวิทยาเขต 7,8 สพม.29) ได้จัดประชุมชี้แจง สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 กลุ่ม 6 มัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีหลายประเด็นปัญหาที่ต้องการการพัฒนาในปีหน้าที่จะมาถึงในอนาคตนี้  และแจ้งให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อตัวแทน และรายชื่อรายการที่ไม่ได้เป็นตัวแทน เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 นี้ หาพ้นจากที่กำหนดทางเจ้าหน้าที่จะโอนข้อมูลไปยังระดับภาคต่อไป.. และทางโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ทุกรายการรวมทั้งผู้ควบคุม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน ด้วย สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เกียรติบัตร2

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 สพม.29 สาขาย่อยอำนาจเจริญ โดย ดร.มัธยม เรืองแสน รองผอ.สพม.29 นายพิชิต กะมณี ประธานสห 8 ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัถตกรรมนักเรียน ปี 57 กลุ่มที่ 6 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมา ผู้บริหารสถานศึกษาและรอง ผอ.ฝ่ายยวิชาการของโรงเรียน มอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฎิบัติและ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ.อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรีียนอำนาจเจริญ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา และรองผอ.ฝ่ายวิชาการเป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพของ Watcharintorn Wansudol
รูปภาพของ Watcharintorn Wansudolรูปภาพของ Watcharintorn Wansudol

 

 

 

 

 

ข่าวโดย
               image

ภาพบรรยากาศการประชุม

กิจกรรม/ข่าวล่าสุด.....

ดูทั้งหมด »

ข่าวการศึกษา (เว็บครูไทย)