สมป.อำนาจเจริญ(สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ )โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
HOME

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ (PISA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกลุ่้มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอำนาจเจริญ
ได้รับเกียรติจาก
ดร. วีระพงษ์. ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการอบรม
คณะวิทยากรโดย
1.รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
อดีตประจำวิชาสาขาศิกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
2.นางลำไย สนั่นรมย์
รองผู้อำนวยการสำรักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริหารการทดสอบ
3.นางกรรณิการ์ จันทหิรัญ
อดีตหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริหารการทดสอบ
4.นางสุวัณนา ทัดเทียม
อดีตศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง
   
---- ภาพ/ทีมงานโสตทัศนศึกษา --
‪#‎Jira‬ BunSuem
‪#‎Kittiyawat‬ Ratanakul
--- ควบคุมการถ่ายทอดสด ---
‪#‎Tanin‬ Tanee
‪#‎Anuruk‬ Lavilas

 (PISA) 

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ(สมป.อำนาจเจริญ)ปี2558แบบรายงานข้อมูลโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2558

กรุณาเลือกโรงเรียน เพื่อกรอกข้อมูล

1โรงเรียนอำนาจเจริญ
2โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
3โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
4โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
5โรงเรียนนาวังวิทยา
6โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
7โรงเรียนายมวิทยาคาร
8โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
9โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
10โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
11โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
12โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
13โรงเรียนปทุมราชวงศา
14โรงเรียนลือวิทยาคม
15โรงเรียนพนาศึกษา
16โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
17โรงเรียนเสนางคนิคม
18โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
19โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
20โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
21โรงเรียจิกดู่วิทยา
22โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
23โรงเรียนมัธยมแมด


วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล

การอบรม เรื่อง "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล"
วันที่ 26-27 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์การอบรม เรื่อง "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล"วันที่ 26-27 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์
Posted by ANC_sCHOOL on 27 มีนาคม 2015

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

สรุปการทดสอบo-net ปี2557 ม.6 ของสพม.29 และในระดับประเทศ

image
จากผู้เข้าสอบโดยเฉลี่ย 11427คน ภาพรวม 8 สาระมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 0.40 คะแนนหรือคะแนนรวมสูงขึ้น 3.20คะแนน โดยสูงกว่าปีก่อน 5กลุ่มสาระ/ลดลง3กลุ่มสาระ และไม่มีกลุ่มสาระใดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าของร.ร.จะเห็นว่า

1.เบ็ญฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา สำหรับนารีนุกูล ,อำนาจเจริญ, มตก. สูงกว่า 6,4,3กลุ่มสาระตามลำดับ

2.ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยระดับเขต(49.23 )คะแนนสูงขึ้น2.05 แต่มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน 7รร.ได้แก่ เบ็ญ/นารี/อำนาจ/เดช/ศรีเมือง/ลือคำหาญ/มตก.

3.สังคม มีค่าเฉลี่ยระดับเขต(35.12 )ต่ำกว่าระดับประเทศ(46.79 ) คะแนนสูงขึ้น3.62 มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน 6รร.ได้แก่ เบ็ญ/นารี/อำนาจ/มตก./เดช/โพธิไทร/ศรีเมือง

4.คณิต มีค่าเฉลี่ยระดับเขต( 19.21)คะแนนเพิ่มขึ้น 1.32 มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนเบ็ญจะมะฯแห่งเดียว

5.วิทย์ มีค่าเฉลี่ยระดับเขต(31.23 )คะแนนเพิ่มขึ้น 1.91  มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน 4รร.ได้แก่เบ็ญ/นารี/เก่าขาม/จิกดู่

6.ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยระดับเขต( 21.04)คะแนนลดลง 0.67 มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนเบ็ญจะมะฯแห่งเดียว