สมป.อำนาจเจริญ(สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ )โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
HOME

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ (PISA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกลุ่้มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอำนาจเจริญ
ได้รับเกียรติจาก
ดร. วีระพงษ์. ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดการอบรม
คณะวิทยากรโดย
1.รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร
อดีตประจำวิชาสาขาศิกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
2.นางลำไย สนั่นรมย์
รองผู้อำนวยการสำรักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริหารการทดสอบ
3.นางกรรณิการ์ จันทหิรัญ
อดีตหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริหารการทดสอบ
4.นางสุวัณนา ทัดเทียม
อดีตศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง
   
---- ภาพ/ทีมงานโสตทัศนศึกษา --
‪#‎Jira‬ BunSuem
‪#‎Kittiyawat‬ Ratanakul
--- ควบคุมการถ่ายทอดสด ---
‪#‎Tanin‬ Tanee
‪#‎Anuruk‬ Lavilas

 (PISA) 

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล

การอบรม เรื่อง "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล"
วันที่ 26-27 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์การอบรม เรื่อง "แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเทียบเคียงมาตรฐานสากล"วันที่ 26-27 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์
Posted by ANC_sCHOOL on 27 มีนาคม 2015

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

สรุปการทดสอบo-net ปี2557 ม.6 ของสพม.29 และในระดับประเทศ

image
จากผู้เข้าสอบโดยเฉลี่ย 11427คน ภาพรวม 8 สาระมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 0.40 คะแนนหรือคะแนนรวมสูงขึ้น 3.20คะแนน โดยสูงกว่าปีก่อน 5กลุ่มสาระ/ลดลง3กลุ่มสาระ และไม่มีกลุ่มสาระใดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าของร.ร.จะเห็นว่า

1.เบ็ญฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา สำหรับนารีนุกูล ,อำนาจเจริญ, มตก. สูงกว่า 6,4,3กลุ่มสาระตามลำดับ

2.ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยระดับเขต(49.23 )คะแนนสูงขึ้น2.05 แต่มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน 7รร.ได้แก่ เบ็ญ/นารี/อำนาจ/เดช/ศรีเมือง/ลือคำหาญ/มตก.

3.สังคม มีค่าเฉลี่ยระดับเขต(35.12 )ต่ำกว่าระดับประเทศ(46.79 ) คะแนนสูงขึ้น3.62 มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน 6รร.ได้แก่ เบ็ญ/นารี/อำนาจ/มตก./เดช/โพธิไทร/ศรีเมือง

4.คณิต มีค่าเฉลี่ยระดับเขต( 19.21)คะแนนเพิ่มขึ้น 1.32 มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนเบ็ญจะมะฯแห่งเดียว

5.วิทย์ มีค่าเฉลี่ยระดับเขต(31.23 )คะแนนเพิ่มขึ้น 1.91  มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจำนวน 4รร.ได้แก่เบ็ญ/นารี/เก่าขาม/จิกดู่

6.ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยระดับเขต( 21.04)คะแนนลดลง 0.67 มีร.ร.ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโรงเรียนเบ็ญจะมะฯแห่งเดียว

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

จัดอันดับสอบโอเน็ตโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สพม.29 และจังหวัดอำนาจเจริญ

 
image
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์  ภาพรวมระดับ สพม.29)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ภาพรวมระดับ สพม.29)
ม.3 
ภาพรวม สพม.29
ม.6
ภาพรวม สพม.29
ม.3 
ภาพรวมจังหวัด
ม.6 
ภาพรวมจังหวัด
สรุปภาพรวมระดับเขตพื้นที่-ม3-57 สรุปภาพรวมระดับเขตพื้นที่-ม6-57 O-NET-57-ม.3-ภาพรวม อำนาจเจริญ สรุปภาพรวมระดับเขตพื้นที่-ม6-57(เรียงเฉพาะในอำนาจเจริญ)

 50 อันดับแรกโรงเรียนมัธยมศึกษาที่นักเรียนสอบโอเน็ตได้คะแนน สูงสุด.....