สมป.อำนาจเจริญ(สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอำนาจเจริญ )โทร.0-4551-1959 แฟกซ์ 0-4551-1960
HOME

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รายละเอียดโควต้า เสริมทักษะ ม.มหิดล 16-27 มีนาคม 2558

ด้วยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ จัดโครงการเสริม
ทักษะทางวิชาการกลุ่มจังหวัดอํานาจเจริญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖–๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒ค๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ จึงขอให้แต่ละโรงเรียนส่ง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะทางวิชาการกลุ่มจังหวัดอํานาจเจริญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ตามโควตาที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้ส่งรายชื่อนักเรียน ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และในกรณีที่โรงเรียนใดต้องการให้โครงการจัดที่พักขอให้แจ้งความประสงค์ด้วย

imageคลิกดาวโหลดหนังสือส่ง

รายละเอียดโควต้าเสริมทักษะ ม.มหิดล 16-27 มีนาคม 2558

download-button-gif-azul-reflexo[1]
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 image
ระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

image

imageนายแพทย์หรรษา แต้ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จะจัดโครงการเสริมทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 6 เพี่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มจังหวัด ให้มีศักยภาพในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดของตนเอง ระหว่างวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 ที่อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จะเปิดติวเข้มเสริมทักษะ ในสาขาวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในโครงการจำนวน 250 คน จึงขอเชิญนักเรียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โทร. 045-523-211
                       สำหรับโครงการเสริมทักษะทางวิชาการ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดลในปีนี้ ทางจังหวัดอำนาจเจริญ มีเป้าหมาย และพัฒนาที่อยากจะให้เด็กนักเรียนในพื้นที่และใกล้เคียง สอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้ได้มากที่สุดกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะเน้นเรื่องเทคนิค อย่างไร อะไรบ้าง ในการสอบเข้าเรียนต่อให้ได้

 


image

ข่าวโดย ดร.ไพฑูรย์  ขันแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ

วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET 5 สาระหลัก

         โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และร่วมกับสำนักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการติวเข้มยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ของตัวแทนนักเรียนแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนายิ่งขึ้น

imageimageimageimage

image

image

คลิกดูบรรยากาศ

 

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

สรุปโครงการเสริมทักษะทางวิชาการ สำหรับนักเรียนกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่

image

สรุปโครงการเสริมทักษะทางวิชาการ
สำหรับนักเรียนกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5

31 มีนาคม 2557 – 11 เมษายน 2557
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

             สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการนี้ขึ้น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 7 – 17
มีนาคม พ.ศ.2553 รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5-19มีนาคม พ.ศ.2554 และรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 2-12 เมษายน พ.ศ.2555 รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 1-11 เมษายน พ.ศ.2556 และรุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 10 เมษายน พ.ศ.2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ เขตพื้นที่การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมการเรียนอย่างตั้งใจ และต้องการให้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรจัดโครงการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 6 ในช่วงปิดภาคปลายของปีการศึกษา 2557

• จำนวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ รวม ๒๕0 คน
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๒๐ คน
    
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๑๕๓ คน

• จำนวนครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดอำนาจเจริญที่เข้าร่วมโครงการ
   รวม ๕๕ คน
•  ระยะเวลาดำเนินการ
    - ระหว่างเดือน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖

image

จำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล Best Student Award (10 รางวัล)

รางวัลคะแนนรวมสูงสุด
- นางสาวรัตนาภรณ์ โรจน์รุ่ง ม.4 โรงเรียนอำนาจเจริญ
- นางสาวอภิญญา ทองมาก ม.5 โรงเรียนพนาศึกษา
วิชาเคมี
- นางสาวแพรวพราว เชื้อธรรม ม.4 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
- นางสาวโชติกาญจน์ จันทชาติ ม.5 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
วิชาชีววิทยา
- นางสาวรัตนาภรณ์ โรจน์รุ่ง ม.4 โรงเรียนอำนาจเจริญ
- นายนาวี ธรรมบุตร ม.5 โรงเรียนเสนางคนิคม
รายวิชาคณิตศาสตร์
- นางสาวรักติบูล สาขามุละ ม.4 โรงเรียนพนาศึกษา
- นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี ม.5 โรงเรียนอำนาจเจริญ
รายวิชาฟิสิกส์
- นางสาวรักติบูล สาขามุละ ม.4 โรงเรียนพนาศึกษา
- นางสาววิภารัตน์ วรชัย ม.5 โรงเรียนเสนางคนิคม

imageimage

imageimage

imageimage

คลิกดูเพิ่มเติม…..

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

วันครู 16 มกราคม 58 มัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ

image


    คณะกรรมการจัดงานวันครู  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้มีมติกำหนดให้
ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ประจำวันครู โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติ
ของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและ
สภาพชีวิตของครูดังคำกลอนของ ท่านหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  ที่ว่า

       "กล้วยไม้มีดอกช้า         ฉันใด
     การศึกษาเป็นไป         เช่นนั้น
     แต่ดอกออกคราวไร         งามเด่น
     การศึกษาปลูกปั้น         เสร็จแล้วแสนงาม"
          นอกจากนี้กล้วยไม้เป็นพืชที่อยู่ในที่สูง  ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
ไม่ร่วงโรยง่าย เปรียบเหมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทย ที่ต้องอดทนต่อสู้
เพื่ออุดมการณ์และอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ

image

image

 

คลิกดูบรรยากาศ